Karijera

Interventni uklopničar

 • Naziv organizacijske jedinice:
  Prijenosno područje Split
  Služba za upravljanje
  Odjel za upravljanje sustavom
 • Mjesto rada: Sinj
 • Broj traženih izvršitelja: 1
 • Vrsta zaposlenja: Rad na neodređeno vrijeme
 • Probni rad: 6 mjeseci
 • Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 • Oglas objavljen: 3.12.2019.
 • Rok za prijavu: 10.12.2019.

1. Uvjeti


Opći uvjeti
 • SSS
 • 3 godine radnog iskustva
 • Elektrotehničar, ili drugo srodno zvanje elektrostruke
Posebni uvjeti
 • Vozački ispit B kategorije
 • Znanje rada na računalu
 • Stručni ispit - uklopničar u elektroenergetskom sustavu
Napomena

Izabrani kandidat koji posjeduje tri godine radnog iskustva u traženoj struci i stručnoj spremi, dužan je u roku od šest mjeseci, od dana sklapanja ugovora, položiti stručni ispit-uklopničar u elektroenergetskom sustavu.

2. Testiranje


Kandidati koji zadovoljavaju sve tražene uvjete oglasa (opći, posebni i dodatni uvjeti) te za sve uvjete prilože dokaze bit će pozvani u daljnji selekcijski krug.

Kandidat koji na obavijest o terminu i mjestu testiranja e-mailom ne potvrdi pristup na testiranje ili kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji su u proteklih godinu dana obavili pisano testiranje predviđeno za radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni su se ponovo prijaviti i priložiti svu traženu dokumentaciju, ali neće trebati ponoviti testiranje, već će o daljnjim aktivnostima vezanim uz selekcijski postupak biti obaviješteni pisanim putem.

3. Prijavi treba priložiti (učitati):


 • životopis
 • molbu
 • dokaze o ispunjavanju svih traženih uvjeta (općih, posebnih i dodatnih)
 • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o završetku obrazovanja za traženi stupanj stručne spreme
 • Dokaz o radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana, moraju dostaviti svi kandidati, uključujući i kandidate za pripravnička radna mjesta). Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima u traženoj i odgovarajućoj stručnoj spremi i struci.
 • ako je uvjet vozačka dozvola - presliku vozačke dozvole
 • ako je uvjet znanje rada na računalu i/ili znanje stranog jezika – dokaz o završenom tečaju/preslika svjedodžbe/preslika indeksa gdje je naveden određen predmet/posebno sastavljena vlastoručno potpisana izjava (navedene činjenice nije dovoljno samo navesti u životopisu ili molbi).
 • ako je dodatni uvjet npr. iskustvo rada na određenim poslovima/poznavanje rada u određenom programu/poznavanje određene grane nekog područja/posjedovanje traženih kompetencija i sl. – u nedostatku formalne isprave o navedenom, potrebno je dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu kao zasebni dokument (navedene činjenice nije dovoljno samo navesti u životopisu ili molbi) kojim se potvrđuje ispunjavanje traženog uvjeta.
Upute za dostavu dokaza odnose se na SVE kandidate svih zvanja.
Obzirom da sustav dozvoljava učitavanje samo pojedinačnih dokumenata, dokaze je neophodno objediniti u jedan .pdf dokument ili ih sažeti u .rar/.zip datoteku.

4. Opće upute


Molimo kandidate da pažljivo pročitaju upute i prilože sve tražene dokaze, budući da nedostatak dokaza o ispunjavanju uvjeta utječe na ulazak u sljedeći selekcijski krug. 

Kandidatom za oglašeno radno mjesto smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava sve tražene uvjete iz oglasa. 

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. Poslodavac zadržava pravo poništiti oglas ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje.

Prijava na oglas moguća je isključivo putem on-line obrasca. Po završetku prijave kandidati će dobiti automatsku potvrdu o uspješno obavljenoj prijavi (korisnicima servisa Gmail, Yahoo i sl. savjetuje se da provjere i foldere „junk/spam“ i sl., u koje se automatski razvrstava pošta koju sustav smatra neželjenom). 

Prijavu na oglas mogu dostaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su obvezatno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojeg to pravo ostvaruju. U skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Narodne novine broj 121/2017, u nastavku se nalazi poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

U skladu s važećom europskom i nacionalnom regulativom (Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR-om te Zakonom o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka, HOPS d.o.o. kao voditelj obrade na temelju pravne osnove legitimnog interesa, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata zatražene u oglasu, a u svrhu selekcije, testiranja te konačno zapošljavanja potencijalnih kandidata.

HOPS d.o.o. čuva prikupljene osobne podatke prijavljenih kandidata 12 (dvanaest) mjeseci od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom, a nakon isteka tog razdoblja, isti se brišu.

Rezultati testiranja kandidata u HOPS d.o.o. čuvaju se godinu dana. To znači, da u slučaju ako se kandidat ponovno prijavi na drugi (novi) oglas, u roku od 1 godine od dana obavljenog testiranja, vrijede ti rezultati testiranja te se kandidat neće ponovno testirati. 

Pravna osnova za navedeno prema GDPR-u je legitimni interes poslodavca, da ne testira više puta na istom testu kandidate koji se više puta prijave na različite oglase, a koji sadrže testove istog područja. Također, time se postiže jednako postupanje prema svim kandidatima. 

U slučaju poteškoća prilikom prijave, obratite nam se elektroničkim putem ovdje.

Ispunite obrazac

Polja označena zvjezdicom * obvezno ispuniti.

Uvjeti radnog mjesta

Osobni podaci

Kontakt podaci

Podaci o obrazovanju

Prilozi

Obzirom da sustav dozvoljava učitavanje samo pojedinačnih dokumenata, dokaze je neophodno objediniti u jedan .pdf dokument ili ih sažeti u .rar/.zip datoteku.

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka dajem suglasnost da se moji osobni podaci, kao i svi podaci koji se prikupe za vrijeme trajanja selekcijskog postupka, mogu obrađivati i koristiti isključivo u svrhu postupka zapošljavanja.