Gantogram izrade EOTRP-a, sklapanja ugovora o priključenju i izdavanja Elektroenergetske suglasnosti

U nastavku je prikazan Gantogram izrade EOTRP-a, sklapanja ugovora o priključenju i izdavanja Elektroenergetske suglasnosti za kupce električne energije sukladno Uredbi o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (Narodne novine broj 7/2018).

Postupak priključenja za proizvođače električne energije će sukladno Zakonu o tržištu električne energije biti definiran novim Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu.

1. Investitor podnosi zahtjev za izdavanjem Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) na prijenosnu mrežu i sklapanje Ugovora o priključenju (UOP) (Obrazac HOPS-X3);  

2. Investitor i HOPS sklapaju Sporazum o izradi EOTRP-a na prijenosnu mrežu;

3. Investitor uplaćuje trošak izrade EOTRP-a;

4. HOPS u skladu s Uredbom o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu („Narodne novine“ broj: 7/2018) (dalje: Uredba), u određenom roku izrađuje EOTRP-a;

5. EOTRP će utvrditi točno mjesto priključenja, potrebu za stvaranjem tehničkih uvjeta u prijenosnoj mreži kao i ukupnu procjenu naknade za priključenju koju investitor treba podmiriti;

6. Nakon izrade EOTRP-a, HOPS ga dostavlja investitoru.

7. Investitor, odnosno vlasnik građevine, dužan je u roku od 270 dana od dana primitka EOTRP-a predati HOPS-u zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES) te sklopiti UOP.

8. U slučaju proteka roka iz  tč.7.  EOTRP prestaje vrijediti ako investitor ne sklopi UOP i ne podnese zahtjev za izdavanje EES-a, te se postupak priključenja podnositelja zahtjeva/investitora  obustavlja.

9. Po sklapanju UOP, investitor je obvezan u roku od 30 dana od dana sklapanje UOP uplatiti predujam od 5% ukupne naknade za priključenje;

10. Temeljem sklopljenog UOP i uplaćenog predujma, HOPS na zahtjev investitora (Obrazac HOPS-X4) izdaje EES.

Temeljem Uredbe, cjelokupni postupak trebao bi se okončati u roku od 12 do 24 mjeseca od uredno podnijetog zahtjeva investitora.