Uvjeti nabave prema ZoTEE

Prema odredbama članka 18., stavka 7. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine broj 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19, dalje: ZoTEE), Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS) kao neovisni operator prijenosa ne smije zajednički dijeliti informatičke sustave ili opremu, poslovne prostore i sustave sigurnog pristupa s bilo kojim dijelom vertikalno integriranog subjekta (dalje: VIS), niti zajednički koristiti usluge istih savjetnika ili vanjskih izvođača za informatičke sustave ili opremu ili sustave sigurnog pristupa. 

Prema odredbama članka 18., stavka 9. ZoTEE reviziju računa neovisnog operatora prijenosa ne smije provoditi isti revizor koji provodi reviziju računa VIS-a ili nekog njegovog dijela. 

Vertikalno integrirani subjekt, osim HOPS-a, čine društva: HEP d.d., HEP - Proizvodnja d.o.o., C.S. Buško Blato d.o.o.(BiH), HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP Elektra d.o.o., HEP - Opskrba d.o.o., HEP Toplinarstvo d.o.o., HEP - Trgovina d.o.o., HEP - Energija d.o.o. Mostar (BiH), HEP - Energjia sh.p.k. Priština (Kosovo), HEP Energija d.o.o. Ljubljana (Slovenija), HEP - Energija d.o.o. Beograd (Srbija), HEP - Plin d.o.o., Plomin Holding d.o.o., Nuklearna elektrana Krško d.o.o., Energetski park Korlat d.o.o., Sunčana elektrana VIS d.o.o., kao i eventualna druga povezana društva u sastavu „HEP grupe“ koja se mogu podvesti ili će se moći podvesti (doregistracija, novoosnovana društva, društva kupljena u akvizicijama i dr.) pod definiciju vertikalno integriranog subjekta iz članka 3., stavka 2., točke 72. ZoTEE.