Priključak na mrežu

Potrošači električne energije u svojstvu kupaca koji žele za svoje građevine (postrojenja) preuzimati električnu energiju iz prijenosne mreže te proizvođači električne energije koji svojim građevinama (elektranama) žele isporučivati električnu energiju u prijenosnu mrežu, moraju biti priključeni na mrežu.

Novi proizvođač ili kupac ima pravo priključiti svoju građevinu, odnosno svoj elektroenergetski objekt i instalaciju na mrežu, a već priključeni imaju pravo na povećanje priključne snage, sukladno propisanim uvjetima.

U postupku priključenja na mrežu ili povećanja priključne snage, proizvođač ili kupac su dužni zatražiti izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP), zaključiti s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. Ugovor o priključenju te ishoditi elektroenergetsku suglasnost (EES), sukladno Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu te ostalim važećim propisima koji uređuju područje priključenja na prijenosnu mrežu (vidjeti popis ostalih propisa važnim kod priključenja na prijenosnu mrežu na ovoj stranici).

Blok sheme postupaka kod priključenja na prijenosnu mrežu, od početnih zahtjeva preko izgradnje priključka pa do sklapanja Ugovora o korištenju mreže i puštanja u trajni pogon, detaljnije su prikazani u Prilogu 3. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu.

Svi propisani i obvezni obrasci zahtjeva objavljeni su na ovoj stranici u MS word-formatu u formi koju je moguće elektronički pohraniti te u istoj formi popuniti odgovarajuće rubrike odnosno odgovoriti na postavljene upite.

Visina naknade za priključenje na mrežu ili za povećanje priključne snage ovisi o naponskoj razini priključka i priključnoj snazi građevine korisnika mreže. Tehničke uvjete priključenja i udio kupca ili proizvođača u troškovima stvaranja tehničkih uvjeta u prijenosnoj mreži, operator prijenosnog sustava određuje EOTRP-om, uvažavajući odredbe svih važećih propisa koji uređuju područje priključenja na prijenosnu mrežu.

Na ovoj stranici objavljeni su i svi dokumenti za koje je „Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu“ (Narodne novine broj 7/2018) propisala obvezu javne objave na internetskim stranicama operatora prijenosnog sustava.