Obavijesti

Objavljeno: 31.3.2015.

Uprava HOPS d.o.o.-a donijela je Pravila nestandardnih usluga HOPS-a, sa Cjenikom nestandarnih usluga HOPS-a u prilogu, koja se počinju primjenjivati 15. travnja 2015. godine

U skladu s člankom 30. točka 48. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13) na prijedlog Pravila nestandardnih usluga operatora prijenosnog sustava Hrvatska energetska regulatorna agencija dala je suglasnost na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. godine.

 

Sve usluge koje operator prijenosnog sustava pruža korisnicima mreže, a nisu sadržane u naknadi za korištenje mreže i naknadi za priključenje, smatraju se nestandardnim uslugama i naplaćuju prema cjeniku.

 

Predmetna Pravila sa Cjenikom možete pronaći na mrežnoj stranici HOPS-a ovdje.