Vijesti

Objavljeno: 22.12.2016.

HOPS d.o.o. je postao korisnik FINA-inog servisa e-Račun. Sukladno tome nalazi se u popisu Registra korisnika e-Računa u kojem su evidentirani svi poslovni subjekti i pripadajuće poslovne jedinice koje samostalno mogu primati i slati račune.

Servis Moj e-Račun je informacijski posrednik za slanje i primanje elektroničkih računa, odnosno elektroničku razmjenu računa između pošiljatelja i primatelja, i upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja e-Računa.

 e-Račun se može adresirati na naše poslovne jedince.


Više informacija o usluzi e-Računa dostupno je ovdje.