Odgovori na česta pitanja

Napomena: stupanjem na snagu Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine broj 111/2021) postupak priključenja proizvođača električne energije bit će definiran novim Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu. U nastavku dani dogovori na česta pitanja se odnose samo na kupce električne energije.

Što je EOTRP? 
Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP) je složena analiza mreže, koja uvažava postojeće i planirano stanje mreže, kao i postojeće i planirane korisnike mreže (kupce i proizvođače) te analizira mrežu u svim ekstremnim stanjima relativnog odnosa proizvodnje i potrošnje. Rezultat EOTRP-a je optimalno tehničko rješenje priključenja i preliminarna procjena pripadajućih troškova.

Kojim postupkom započinje procedura priključenja na prijenosnu mrežu?
Investitor (ili njegov opunomoćenik kao podnositelj zahtjeva) podnosi HOPS-u putem uredno ispunjenog Obrasca HOPS-X3 zahtjev za izradu EOTRP-a.
Procedura priključenja na prijenosnu mrežu započinje Zahtjevom za izradu EOTRP-a, putem uredno ispunjenog Obrasca HOPS-X3. Daljnja procedura opisana je u Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu.

Čemu služe Obrasci HOPS-X1,  i HOPS-X2?
Posebni uvjeti, kao uvjeti za građevinu investitora ili vlasnika građevine u pogledu građenja ili provedbe zahvata u prostoru HOPS-a, izdaju se u postupku ishođenja lokacijske dozvole za građevinu ili za zahvat u prostoru, na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i/ili Zakonom o gradnji.

Predao sam Obrazac HOPS-X3. Što mi je sljedeće činiti? 
Ukoliko je Obrazac HOPS-X3 uredno ispunjen, dobit ćete Sporazum za izradu EOTRP-a čijim sklapanjem ulazite na listu priključenja prema Listi redoslijeda projekata. Potrebno je uplatiti iznos definiran Sporazumom za izradu EOTRP-a nakon čega HOPS izrađuje EOTRP. U slučaju da Obrazac HOPS-X3 nije uredno ispunjen, HOPS će ga vratiti s napomenama o utvrđenim nedostacima.

Koliki je trošak izrade EOTRP-a?
Procijenjeni trošak izrade EOTRP-a, kao dio pripreme izgradnje priključka iznosi 200.000,00 kn, a investitor je isti dužan uplatiti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Sporazuma o izradi EOTRP-a. Točna vrijednost izrade EOTRP-a utvrđuje se po provedenom postupku ugovaranja izrade s odabranim ponuditeljem u postupku Poziva za dostavu ponuda za jednostavnu nabavu EOTRP-a. U slučaju da je cijena dobivena u postupku javne nabave manja od uplaćenih 200.000,00 kn, HOPS će izvršiti povrat sredstava.  Ako je cijena ugovorena u postupku javne nabave veća od 200.000,00 kn, potrebno je na račun HOPS-a uplatiti razliku.

Koji je rok za izradu EOTRP-a? 
Rokovi za izdavanje i dostavu EOTRP-a za priključenje postrojenja i instalacija investitora, odnosno vlasnika građevine su:

        30 dana, za priključnu snagu do uključivo 500 kW,

        60 dana, za priključnu snagu veću od 500 kW do uključivo 5 MW,

        90 dana, za priključnu snagu veću od 5 MW do uključivo 20 MW, te

        180 dana, za priključnu snagu veću od 20 MW.

Rokovi za izdavanje i dostavu EOTRP-a za priključenje proizvodnog postrojenja i instalacija proizvođača te za priključenje postrojenja i instalacija kupca s vlastitom proizvodnjom su:

        60 dana, za priključnu snagu do uključivo 500 kW,

        90 dana, za priključnu snagu veću 500 kW do uključivo 5 MW,

        180 dana, za priključnu snagu veću od 5 MW do uključivo 20 MW, te

        12 mjeseci, za priključnu snagu veću od 20 MW.

Uključuje li trošak izrade EOTRP-a PDV?
Na utvrđeni trošak izrade EOTRP-a temeljem  Sporazuma o izradi EOTRP-a dodatno se obračunava PDV. Cjelokupni iznos investitor uplaćuje na transakcijski račun HOPS-a 
IBAN: HR 97 2340 0091 1101 7745 1, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. s pozivom na broj  sklopljenog Sporazuma, u roku od 15 dana od dana sklapanja Sporazuma.

Mogu li potpisane obrasce ili ugovore dostaviti samo elektroničkom poštom?
Potpisanu i originalnu dokumentaciju potrebno je predati u izvornom obliku na adresu  HOPS, Kupska 4, 10000 Zagreb. Radi ubrzanja započetih postupaka i stjecanja prava o istome je potrebno obavijestiti HOPS-a na e-mail adresu.

Treba li potpisanu dokumentaciju ovjeravati pečatom?    
Potpisanu dokumentaciju potrebno je ovjeravati pečatom investitora, osim u slučaju deponiranog elektroničkog potpisa.

Koji je rok za sklapanje Ugovora o priključenju?
HOPS u rokovima propisanim Uredbom o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu,  investitoru dostavlja EOTRP i prijedlog UOP-a. Investitor mora u roku od 270 dana sklopiti UOP, uplatiti predujam i dostaviti HOPS-u zahtjev za izdavanje EES-a.

Kada se Ugovor o priključenju smatra sklopljenim?
UOP smatra se sklopljenim danom kasnijeg potpisa druge ugovorne strane.

Kada se sklapa Ugovor o korištenju mreže?
Investitor nakon izgradnje priključka i vlastitog postrojenja podnosi HOPS-u zahtjev za sklapanje Ugovora o korištenju mreže u skladu s odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.  Zahtjev za sklapanje Ugovora o korištenju mreže podnosi se na Obrascu HOPS-X6, koji se ujedno smatra  Zahtjevom za provedbu internog tehničkog pregleda. 
Preduvjet za sklapanje Ugovora o korištenju mreže je pozitivno mišljenje HOPS-a sa Internog tehničkog pregleda, sklopljen Ugovor o opskrbi, sklopljen Ugovor o vođenju i obostrano potpisane Pogonske upute. 

Što se smatra početkom korištenja mreže?
Korištenje mreže može započeti tek nakon sklapanja Ugovora o korištenju mreže, Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i/ili Ugovora kojim se uređuje otkup električne energije, pri čemu se korisniku mreže izdaje potvrda o početku korištenja mreže s početnim stanjem brojila.