Dijagram izrade EMP-a, EOTRP-a i sklapanja ugovora o priključenju do ishođenja građevinske dozvole

Dijagram početka procedure priključenja do ishođenja preliminarnog mišljenja Dijagram procedure priključenja od izrade EOTRP-a do ishođenja građevinske dozvole