Korištenje mreže / Prijenos

HOPS osigurava korisnicima pristup mreži na reguliranoj osnovi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, smjernicama Europske unije, Pravilima pogona ENTSO-E regionalne grupe za kontinentalnu Europu, te drugim aktima ENTSO-E-a.

HOPS će korisnicima omogućiti pristup i korištenje mreže uvijek kad za to postoje tehnički uvjeti. Jedino u slučaju nedostatka prijenosnih kapaciteta, zagušenja u mreži ili više sile, HOPS može ili ograničiti ili ne odobriti pristup mreži. U tom slučaju korisnicima kojima je odbijen pristup mreži HOPS će u pisanom obliku priopćiti razloge odbijanja pristupa mreži. Korisnici kojima je odbijen pristup mreži ili su nezadovoljni uvjetima za pristup mreži, mogu podnijeti žalbu Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA).

Korisnik može pristupiti mreži ako je priključen na mrežu ili ako ima potpisan Ugovor o pristupu i korištenju prekograničnog prijenosnog kapaciteta za uvoz, izvoz ili tranzit električne energije.

Korisnik prijenosne mreže plaća naknadu za korištenje prijenosne mreže u skladu s Odlukom o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN broj 138/21)