Informacije o PPK

Informacije o prekograničnim prijenosnim kapacitetima raspoloživim za dražbe i rezultatima dražbi nalaze se na portalu dražbenog ureda HOPS-a.

Indikativne vrijednosti su, u skladu s EU Uredbom 543/2013, objavljene na ENTSO-E centralnoj platformi razvidnosti transparency.entsoe.eu

 

Pravilima su definirani postupci u slučaju privremene neraspoloživosti sustava dodjele kod održavanja godišnjih, mjesečnih i dnevnih dražbi kao i unutardnevne dodjele.

Ispunjeni obrazac za prijavu dnevne razmjene električne energije šalje se putem elektroničke pošte ovdje.

 

Sve upite i pitanja moguće je dostaviti elektronskom poštom ovdje.