Obavijesti

Objavljeno: 18.11.2015.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 04. rujna 2015. godine objavio je poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava. Savjetovanje je provedeno u razdoblju od 04. rujna do 18. rujna 2015. godine.

Zaprimljeno je pet obrazaca sa primjedbama, od kojih su tri obrasca sa anonimnom objavom te dva obrasca sa suglasnosti za objavom naziva predstavnika zainteresirane javnosti. Primjedbe i informacije o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama dane su u prilogu.


Savjetovanje POUEES objava