Obavijesti

Objavljeno: 14.6.2017.

SEE CAO (eng. Coordinated Auction Office in South East Europe), Ured za koordinirane dražbe jugoistočne Europe koji provodi godišnje, mjesečne i dnevne dražbe prekograničnih prijenosnih kapaciteta, između ostalih i za granicu Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom objavio je 13.6.2016. javno savjetovanje o dokumentima potrebnima za primjenu Harmoniziranih pravila za dražbe (eng. HAR) u SEE CAO, u trajanju do 28. lipnja.

„Paket SEE CAO HAR“ dokumenata za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta na granicama za koje usluge pruža SEE CAO čine „Posebni dodatak za granice“, „Pravila za dnevnu dodjelu“, „Pravila nominiranja“, „Sporazum o sudjelovanju na dražbama“, „Posebni financijski sporazum“ i „Pravila dražbenog sustava“).

Zainteresirane strane pozivaju se da svoje primjedbe, komentare i prijedloge šalju do 28. lipnja 2017. u skladu s uputama na sljedeću e-mail adresu: office@seecao.com