Obavijesti

Javno savjetovanje o prijedlogu Dražbenih pravila Ureda za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o. (SEE CAO) za 2017. godinu

Ured za provođenje koordiniranih dražbi u jugoistočnoj Europi d.o.o. (SEE CAO) na svojim internetskim stranicama objavio je prijedlog Dražbenih pravil...

29.7.2016.
Postupak ugovaranja odgovornosti za odstupanje

Nastavno na stupanje na snagu Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, svibanj 2016., HOPS objavljuje početak ugovaranja odgovornosti za od...

20.7.2016.
Objava „Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava“

Temeljem Zakona o tržištu električne energije i prethodne suglasnosti HERA-e, Uprava HOPS-a donijela je Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sus...

2.6.2016.
Poziv za sudjelovanje u javnom savjetovanju vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila prijenosnog sustava

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja vezano uz Prijedlog Mrežnih pravi...

11.5.2016.
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Metodologije za odre...

27.4.2016.
Informacije o rezultatima savjetovanja o Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 04. rujna 2015. godine objavio je poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz prijedlog Pr...

18.11.2015.
Poziv za sudjelovanje u savjetovanju vezano uz Prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila o uravnoteže...

4.9.2015.
Javno savjetovanje o prijedlogu Dražbenih pravila Ureda za koordinirane dražbe u jugoistočnoj Europi d.o.o. (SEE CAO) za 2016. godinu

Ured za koordinirane dražbe u jugoistočnoj Europi d.o.o. (SEE CAO) na svojim internetskim stranicama objavio je javno savjetovanje za raspravu prijedl...

9.6.2015.
Objava Pravila nestandardnih usluga HOPS-a sa Cjenikom nestandardnih usluga

Uprava HOPS d.o.o.-a donijela je Pravila nestandardnih usluga HOPS-a, sa Cjenikom nestandarnih usluga HOPS-a u prilogu, koja se počinju primjenjivati ...

31.3.2015.
Informacija o rezultatima savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila nestandardnih usluga HOPS-a

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 17. veljače 2015. godine objavio je poziv o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila ...

19.3.2015.