Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 2.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina Grupa 2. Usluga hortikulturnog uređenja TS PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0039130
 • Datum slanja objave u EOJN: 1.10.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Deratiizacija, dezinsekcija i dezinfekcija, Grupa 2. Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija objekata PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0038825
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.9.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Isporuka brojila električne energije
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0038498.
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.9.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Isporuka i ugradnja sustava tehničke zaštite u TS Melina
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0037541
 • Datum slanja objave u EOJN: 16.9.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija obračunskih mjernih mjesta u TS Šijana prema tehničkim pravilima
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0036635
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena postrojenja 110 kV u EL-TO Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0034103
 • Datum slanja objave u EOJN: 6.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV, grupa 4. Uređenje trasa dalekovoda 110 kV, 220 kV i 400 kV PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031957
 • Datum slanja objave u EOJN: 2.8.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu, grupa 4. Dijelovi za remont prekidača
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031784
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena relejne zaštite transformatora i regulacije napona u TS Obrovac i TS Nerežišća
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031142
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.7.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Isporuka vodiča i zaštitnog užeta; GRUPA 1-Isporuka vodiča i elektromontažnog materijala za DV 110 kV Matulji – Lovran i Lovran – Plomin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0031086