Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 15.1.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: PRUŽANJE ZAŠTITARSKIH USLUGA ZA HOPS d.o.o., PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S F22-0001916
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena relejne zaštite u objektima PrP Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0046491
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: TS Ernestinovo, zamjena sustava upravljanja i relejne zaštite
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0046589
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Radovi izmicanja dijela trase DV 110 kV Dugo Selo-Križevci
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0046506
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Dezinfekcija radnih prostora u objektima PrP-a Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0046541
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Radovi na zamjeni postojećih vodiča s visokotemperaturnim vodičima na DV 110 kV Matulji - Lovran i DV 110 kV Lovran - Plomin
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0045794
 • Datum slanja objave u EOJN: 17.12.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Nabava rezervnih dijelova za VN opremu; Grupa 1 - Rezervni dijelovi za VN prekidače, rastavljače i energetske transformatore
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0045082
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Montaža linijskih odvodnika prenapona na DV 2x220 kV Pehlin - Plomin; Melina - Plomin (dionica stup br.44-TS Plomin)
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0042995
 • Datum slanja objave u EOJN: 19.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena elektromontažne opreme na DV 220 kV TE Sisak - Mraclin II
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0041842
 • Datum slanja objave u EOJN: 9.11.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Zamjena autotransformatora 400-110-31,5 kV, 300 MVA u TS 400-110-30 kV Tumbri
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0040645