Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 3.1.2020.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Polaganje podzemne dionice kabelske veze 110 kV Crikvenica Krk i revitalizacija KK Konjin
 • Broj objave u EOJN: 2020/S 0F5-0000281
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Zamjena ulja i tvornički popravak energetskog transformatora iz TS Blato
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0051139
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Rekonstrukcija, zamjena, ugradnja rasvjete u trafostanicama i drugim poslovnim prostorima, Grupa 8: Zamjena vanjske rasvjete u TS Bilice
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0051261
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Sanacija rastavljača i zamjena potpornih izolatora u TS Konjsko
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0051128
 • Datum slanja objave u EOJN: 31.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Oprema za proširenje i modifikaciju sustava napajanja 0,4 kV 50 Hz besprekidno i -48 V DC u NDC Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0051183
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Split
 • Predmet nabave: Isporuka potrošnog materijala za čišćenje poslovnih prostora Grupa3: Nabava materijala za čišćenje poslovnih prostora PrP-a Split
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050964
 • Datum slanja objave u EOJN: 30.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Usluga hortikulturnog uređenja zelenih površina, grupa 4. Hortikulturno uređenje transformatorskih stanica Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050995
 • Datum slanja objave u EOJN: 27.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Osijek
 • Predmet nabave: Izgradnja novih poslovnih građevina u kompleksu poslovne zgrade PrP Osijek
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050783
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Oprema za rekonstrukciju kabelskih stanica KS 110 kV Stojan i KS 110 kV Konjin
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050563
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.12.2019.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: Izrada priobalne zaštite kabelske veze110 kV Crikvenica – Krk
 • Broj objave u EOJN: 2019/S 0F5-0050293