Javne nabave

Na ovoj stranici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. objavljuje osnovne informacije o pokrenutima postupcima javne nabave, koji se provode u skladu sa ZJN 2016. Cjelokupnu dokumentaciju postupaka javne nabave zainteresirani gospodarski subjekti mogu preuzeti putem poveznice na broj objave u EOJN u nastavku.

 • Datum slanja objave u EOJN: 30.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: ISPORUKA I UGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE U TS PAZIN
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0012521
 • Datum slanja objave u EOJN: 24.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: DEZINFEKCIJA RADNIH PROSTORA U OBJEKTIMA (COVID 19) Grupa 1-Dezinfekcija radnih prostora u objektima PrP-a Rijeka (COVID 19)
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0011754
 • Datum slanja objave u EOJN: 10.3.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Izrada natpisnih pločica za označavanje u TS i DV, grupa 9 - Natpisne pločice na dalekovodima
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0009789
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: PREGLED (SERVIS), ISPITIVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA I STABILNIH SUSTAVA ZA GAŠENJE, Grupa 1 i Grupa 6
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008315
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USKLAĐENJE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA PREMA TEHNIČKIM PRAVILIMA I ZAMJENA POSTOJEĆIH BROJILA KOJA KOMUNCIRAJU PREKO FAG-A U TS 110-35 KV DUBROVA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008241
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Sredstva za osiguranje mjesta rada, grupa 4 - Sredstva za osiguranje mjesta rada PrP Zg
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008368
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA Grupa 6 - Zbrinjavanje neopasnog otpada
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008211
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: 3D LASERSKO SNIMANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA; GRUPA 1-3D LASERSKO SNIMANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA PRP RIJEKA
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008316
 • Datum slanja objave u EOJN: 26.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Zagreb
 • Predmet nabave: Isporuka i ugradnja klima uređaja, grupa 4 - Split klima uređaji za trafostanice Prijenosnog područja Zagreb
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0008350
 • Datum slanja objave u EOJN: 23.2.2021.
 • Organizacijska jedinica HOPS-a: Prijenosno područje Rijeka
 • Predmet nabave: UREĐENJE OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA 110 KV I 10 KV ATR5 I ATR6 ZA POTREBE NAPAJANJA TS 400-220-110-10 KV MELINA“ (EBN: 3001-M-24/21)
 • Broj objave u EOJN: 2021/S 0F5-0007632