Poslovna suradnja

U obavljanju svojih funkcija HOPS d.o.o. surađuje sa svim tržišnim sudionicima u skladu s propisima iz područja prijenosa električne energije, te s Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom (HERA).

HOPS d.o.o. surađuje s operatorima sustava i tržišnim sudionicima izvan Hrvatske, te s mnogim međunarodnim i hrvatskim  institucijama iz područja prijenosa električne energije, poput organizacija ENTSO-E, CEE CAO, CEER, Eurelectric i dr.