Praćenje implementacije Uredbe EB GL

Europske platforme za razmjenu energije uravnoteženja

U skladu s odredbama članaka 19. – 22. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (Tekst značajan za EGP) (Uredba EB GL), susrećemo se s četiri platforme za razmjenu energije uravnoteženja iz standardnih proizvoda za uravnoteženje:

Od 1. veljače 2019. godine HOPS je implementirao i operativno sudjeluje na Europskoj platformi za proces razmjene odstupanja, koja je uspostavljena kroz ENTSO-E implementacijski projekt – IGCC.

Od 1. listopada 2018. godine HOPS je punopravni član PICASSO i MARI projekata i zajedno sa svim operatorima prijenosnih sustava članovima projekata aktivno sudjeluje u dizajnu i uspostavi EU platformi za razmjenu energije uravnoteženja iz aFRR i mFRR rezerve snage.

Cilj PICASSO i MARI projekata je uspostava zajedničkih europskih platformi za razmjenu energije uravnoteženja iz aFRR i mFRR rezerve snage uz postizanje maksimalno moguće društvene dobrobiti, ostvarivanje ušteda prilikom uravnoteženja EES-a i povećanje pogonske sigurnosti EES-a.

HOPS je odgovoran za lokalnu implementaciju i usklađivanje poslovnih procesa te programskih sustava kojima će biti omogućeno priključenje na platforme uspostavljene kroz PICASSO i MARI projekte i interakciju s pružateljima usluge uravnoteženja. 

S obzirom da HOPS operativno ne koristi proizvod RR rezerve snage, ne sudjeluje na TERRE platformi.


Implementacijski pravni (provedbeni) okviri

Agencija za suradnju energetskih regulatora (engl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, u daljnjem tekstu: ACER) 24. siječnja 2020. godine donijela je implementacijske pravne (provedbene) okvire (engl. Implementation frameworks) za zajedničke europske platforme za razmjenu energije uravnoteženja iz mFRR i aFRR rezerve snage (engl. mFRR Implementation Framework, mFRR IF i aFRR Implementation Framework, aFRR IF).

24. lipnja 2020. godine ACER je donijela implementacijski pravni (provedbeni) okvir za proces razmjene odstupanja (engl. Implementation Framework for a European platform for the imbalance netting process, INIF).


Odstupanje od obveza propisanih člancima 20. i 21. Uredbe EB GL

Članak 20. stavak 6. i članak 21. stavak 6. Uredbe EB GL, propisuju da u rok od 30 mjeseci od odobrenja prijedloga provedbenog okvira za zajedničke europske platforme za razmjenu energije uravnoteženja iz mFRR i aFRR rezerve snage svi OPS-ovi moraju uvesti i pustiti u rad platforme za razmjenu energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije s ručnom odnosno automatskom aktivacijom te putem njih davati sve ponude energije uravnoteženja iz svih standardnih proizvoda za aFRR i mFRR rezerve. 

Na temelju članka 62. Uredbe EB GL, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2021. godine donijela Odluku o davanju odobrenja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. za odstupanje od obveza propisanih člancima 20. i 21. Uredbe EB GL na razdoblje od 24. srpnja 2022. do 24. srpnja 2024.


Odstupanje od obveza propisanih člankom 53. Uredbe EB GL – uvođenje 15-minutnog razdoblja obračuna odstupanja

Članak 53. stavci 1. i 2. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenog 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (dalje: Uredba EB GL ), propisuju obaveznu primjenu 15 - minutnog razdoblja obračuna odstupanja svim operatorima prijenosnih sustava, u svim područjima planiranja razmjene i osiguravanje da se sve granice tržišnih vremenskih jedinca poklapaju s granicama razdoblja obračuna odstupanja, u roku od 3 godine nakon stupanja na snagu Uredbe EB GL. 

Na temelju članka 62. Uredbe EB GL, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. lipnja 2020. godine donijela Odluku o davanju odobrenja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. za odstupanje od obveza propisanih člankom 53. Uredbe EB GL na razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022, kojom se nalagalo Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. da, u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/43 Europskog Parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu, od 1. siječnja 2023. godine počne primjenjivati razdoblje obračuna odstupanja od 15. minuta. 

24. svibnja 2022. godine Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. dostavio je HERA-i novi zahtjev s potrebnom dokumentacijom za odstupanje od obveza propisanih člankom 53. stavcima 1. i 2. Uredbe EB GL. 

Na temelju članka 62., HERA je na 25. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. srpnja 2022. godine donijela Odluku o davanju odobrenja Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d.  za odstupanje od obveza propisanih člankom 53. Uredbe EB GL na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.d. nalaže se da, u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/43 Europskog Parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu, od 1. siječnja 2025. godine počne primjenjivati razdoblje obračuna odstupanja od 15 minuta.


Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve planirane razmjene iz procesa održavanja frekvencije i iz razdoblja u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe EB GL

Članak 50. stavak 3. Uredbe EB GL, propisuje da operatori prijenosnog sustava koji planirano razmjenjuju energiju unutar određenog sinkronog područja, u roku 18 mjeseci od donošenja Uredbe EB GL dužni su izraditi prijedlog zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve planirane razmjene energije zbog najmanje jednog od sljedećeg:

    a)   procesa održavanja frekvencije u skladu s člankom 142. Uredbe (EU) 2017/1485 (Uredba SO GL)

    b)   razdoblja promjene snage u skladu s člankom 136. Uredbe (EU) 2017/1485 (Uredba SO GL). 

Na temelju članka 5. stavka 3. Uredbe EB GL, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. lipnja 2020. donijela Odluku o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve planirane razmjene energije iz procesa održavanja frekvencije i iz razdoblja promjene snage u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (engl. All continental European TSOs’ proposal for Common settlement rules for intended exchanges of energy as a result of the frequency containment process and ramping period in accordance with the Article 50 (3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 Establishing a Guideline on Elecrticity Balancing).


Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve neplanirane razmjene energije u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe EB GL

Članak 51. stavak 1. Uredbe EB GL, propisuje da operatori prijenosnog sustava na određenom sinkronom području, u roku 18 mjeseci od donošenja Uredbe EB GL, dužni su izraditi prijedlog zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve neplanirane razmjene energije kojim se obuhvaća:

    a)    cijena neplaniranih razmjena energije povučene iz sinkronog područja mora biti odraz cijena aktivirane energije uravnoteženja regulacijom prema gore za proces ponovne uspostave nazivne frekvencije i proces ponovnog osiguravanja rezerve za to sinkrono područje;

    b)    cijena neplaniranih razmjena energije injektirane u sinkrono područje mora biti odraz cijena aktivirane energije uravnoteženja regulacijom prema dolje za proces ponovne uspostave nazivne frekvencije i proces ponovnog osiguravanja rezerve za to sinkrono područje.

Na temelju članka 5. stavka 3. Uredbe EB GL, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. lipnja 2020. donijela Odluku o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve neplanirane razmjene energije i u skladu s člankom 51. stavkom 1. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (engl. All continental European TSOs’ proposal for Common settlement rules for unintended exchanges of energy in accordance with the Article 51(1) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 Establishing a Guideline on Elecrticity Balancing).