Ugovor o odgovornosti za odstupanje

Obračun odstupanja Bilančne Grupe (BG) provodi se prema Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS 11/2019).


U skladu s Pravilnikom o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Izmjenama i dopunama Pravilnika (Narodne novine broj: 88/2015,114/2015 i 66/2018) Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) izdaje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.


Po ishođenju predmetne dozvole tržišni sudionici (opskrbljivači, proizvođači i trgovci) koji mogu biti rezidenti i nerezidenti, kao i Operator tržišta energije i Operator distribucijskog sustava, upućuju zahtjev HOPS-u za potpisivanjem Ugovora o odgovornosti za odstupanje s ciljem stjecanja statusa Voditelja Bilančne Grupe (VBG).   


U skladu s Pravilima organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine broj: 107/2019) broj i vrsta članova unutar jedne tržišne BG nije ograničena, a može je činiti jedan ili više tržišnih sudionika od kojih je jedan VBG.


Ugovorom o odgovornosti za odstupanje uređuje se odgovornost VBG za odstupanja svih članova njegove bilančne grupe.


Postupak sklapanja ugovora o odgovornosti za odstupanje: 


VBG dostavlja ispunjeni obrazac Zahtjeva za sklapanje Ugovora o odgovornosti za odstupanje. Po zaprimanju zahtjeva HOPS provjerava ispravnost naznačenih podataka i dostavljene priloge.


Prema podacima iz Zahtjeva HOPS popunjava obrazac Ugovora o odgovornosti za odstupanje, izračunava iznos instrumenta osiguranja plaćanja te isto prosljeđuje VBG na ishođenje potpisa Ugovora i instrumenta osiguranja plaćanja u obliku koji je VBG naznačio u dostavljenom Zahtjevu i iznosu koji je izračunao HOPS. 


U slučaju odabira bankarske garancije kao sredstva osiguranja plaćanja obvezatno se koristi unaprijed propisani obrazac bankarske garancije


Popunjeni zahtjev sa svim naznačenim prilozima i 4 potpisana primjerka Ugovora o odgovornosti za odstupanje dostavlja se na adresu:


Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb


Sukladno trenutnim tržišnim uvjetima, svi VBG-ovi koji imaju potpisane Ugovore o odgovornosti za odstupanje prije 09.03.2022.g. trebaju potpisati Aneks Ugovora o odgovornosti za odstupanje kojim se regulira pravo HOPS-a da može zatražiti dostavu dodatnog sredstva osiguranja plaćanja, ovisno o kretanju visine financijskih obveza VBG-a temeljem Ugovora. HOPS će pozvati sve VBG-ove na sklapanje predmetnog Aneksa Ugovora o odgovornosti za odstupanje.


Za sve dodatne informacije obratite se putem elektroničke pošte ovdje.