Ugovor o odgovornosti za odstupanje

Obračun odstupanja Bilančne Grupe (BG) provodi se prema Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS 12/2023).


U skladu s Pravilnikom o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Izmjenama i dopunama Pravilnika (Narodne novine broj: 44/2022) Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) izdaje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.


Po ishođenju predmetne dozvole, tržišni sudionici, koji mogu biti rezidenti i nerezidenti,  upućuju zahtjev HOPS-u za sklapanjem  Ugovora o odgovornosti za odstupanje s ciljem stjecanja statusa Voditelja Bilančne Grupe (VBG).  Važeću Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti moraju dostaviti svi podnositelji zahtjeva, osim onih za koje mjerodavni propisi ne propisuju obvezu ishođenja dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.


U skladu s Pravilima organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine broj: 107/2019) broj i vrsta članova unutar jedne tržišne BG nije ograničena, a može je činiti jedan ili više tržišnih sudionika od kojih je jedan VBG.


Ugovorom o odgovornosti za odstupanje uređuje se odgovornost VBG za odstupanja svih članova njegove bilančne grupe.


Postupak sklapanja ugovora o odgovornosti za odstupanje: 


VBG dostavlja ispunjeni obrazac Zahtjeva za sklapanje Ugovora o odgovornosti za odstupanje. Po zaprimanju zahtjeva HOPS provjerava ispravnost naznačenih podataka i dostavljene priloge.


Prema podacima iz Zahtjeva HOPS popunjava obrazac Ugovora o odgovornosti za odstupanje, izračunava iznos instrumenta osiguranja plaćanja te isto prosljeđuje VBG-u na ishođenje potpisa Ugovora i instrumenta osiguranja plaćanja u obliku koji je VBG naznačio u dostavljenom Zahtjevu i iznosu koji je izračunao HOPS.


U slučaju odabira bankarske garancije kao sredstva osiguranja plaćanja obvezatno se koristi unaprijed propisani obrazac bankarske garancije


Popunjeni zahtjev sa svim naznačenim prilozima i 4 potpisana primjerka Ugovora o odgovornosti za odstupanje dostavlja se na adresu:


Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska ulica 4, 10 000 Zagreb


Za sve dodatne informacije obratite se putem elektroničke pošte ovdje.