Ugovor o odgovornosti za odstupanje

Obračun odstupanja Bilančne Grupe (BG) provodi se prema Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, studeni 2019. godine.


Sukladno Pravilniku o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Izmjenama i dopunama Pravilnika (Narodne novine broj 88/2015 i 114/2015). Hrvatska energetska regulatorna agencija izdaje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

 

Po ishođenju predmetne dozvole opskrbljivači, proizvođači i trgovci rezidenti i nerezidenti, kao i Operator tržišta energije i Operator distribucijskog sustava, upućuju zahtjev HOPS-u za potpisivanjem Ugovora o odgovornosti za odstupanje s ciljem stjecanja statusa Voditelja Bilančne Grupe (VBG).   

U skladu s Pravilima organiziranja tržišta električne energije broj i vrsta članova unutar jedne tržišne BG nije ograničena, a može je činiti jedan ili više tržišnih sudionika od kojih je jedan VBG.

 

Ugovorom o odgovornosti za odstupanje uređuje se odgovornost VBG za odstupanja svih članova njegove bilančne grupe.

 

Postupak sklapanja ugovora o odgovornosti za odstupanje: 

 

  • VBG dostavlja ispunjeni obrazac Zahtjeva za sklapanje Ugovora o odgovornosti za odstupanje. Po zaprimanju zahtjeva HOPS provjerava ispravnost naznačenih podataka i dostavljene priloge.
     
  • Prema podacima iz Zahtjeva HOPS popunjava obrazac Ugovora o odgovornosti za odstupanje, izračunava iznos instrumenta osiguranja plaćanja te isto prosljeđuje VBG na ishođenje potpisa Ugovora i instrumenta osiguranja plaćanja u obliku koji je VBG naznačio u dostavljenom Zahtjevu i iznosu koji je proračunao HOPS.
    U slučaju odabira bankarske garancije kao sredstva osiguranja plaćanja koristiti propisani obrazac bankarske garancije
  • Popunjeni zahtjev sa svim naznačenim prilozima i 4 potpisana primjerka Ugovora o odgovornosti za odstupanje dostavlja se na adresu:
    Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb

Sva komunikacija i upiti vrše se elektroničkim putem ovdje.


VBG-ovi koji već imaju sklopljen Ugovor o odgovornosti za odstupanje, u skladu sa čl.18. predmetnog Ugovora, a temeljem stupanja na snagu novih Pravila o uravnoteženju EES (studeni 2019) pristupit će sklapanju Aneksa predmetnog Ugovora (obrazac Aneksa Ugovora).

Uz Aneks Ugovora potrebno je, kao i do sada, dostaviti i novi instrument osiguranja plaćanja. U slučaju odabira bankarske garancije kao sredstva osiguranja plaćanja koristi se propisani obrazac bankarske garancije.

Potpisane Anekse Ugovora, VBG je dužan dostaviti HOPS-u najkasnije do 20.12.2019.g.


Za sve kategorije kupaca koji nemaju mogućnost mjerenja i pohranjivanja satnih vrijednosti potrošnje električne energije, u svrhu obračuna energije uravnoteženja koriste se nadomjesne krivulje opterećenja (NKO) HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS-a).

 

Temeljem Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (Narodne novine broj 71/2016 i 112/2016) HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) objavljuje referentne cijene električne energije uravnoteženja koje se koriste za obračun energije uravnoteženja.

Referentne cijene električne energije uravnoteženja dostupne su na internetskim stranicama HROTE-a ovdje.