Odgovornosti za odstupanje

Obračun odstupanja Bilančne Grupe (BG) provodi se prema  Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, svibanj 2016.g i Izmjenama i dopunama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, ožujak 2017.g.

 

Sukladno Pravilniku o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i Izmjenama i dopunama Pravilnika Hrvatska energetska regulatorna agencija izdaje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti.

 

Po ishođenju predmetne dozvole opskrbljivači, proizvođači i trgovci rezidenti i nerezidenti, kao i Operator tržišta energije i Operator distribucijskog sustava, upućuju zahtjev HOPS-u za potpisivanjem Ugovora o odgovornosti za odstupanje s ciljem stjecanja statusa Voditelja Bilančne Grupe (VBG).   

U skladu s Pravilima organiziranja tržišta električne energije broj i vrsta članova unutar jedne tržišne BG nije ograničena, a može je činiti jedan ili više tržišnih sudionika od kojih je jedan VBG.

 

Ugovorom o odgovornosti za odstupanje uređuje se odgovornost VBG za odstupanja svih članova njegove bilančne grupe.

 

Postupak sklapanja ugovora o odgovornosti za odstupanje: 

 

  • VBG dostavlja ispunjeni obrazac  Zahtjeva za sklapanje Ugovora o odgovornosti za odstupanje . Po zaprimanju zahtjeva HOPS provjerava ispravnost naznačenih podataka i dostavljene priloge.
     
  • Prema podacima iz Zahtjeva HOPS popunjava obrazac Ugovora o odgovornosti za odstupanje,  izračunava iznos instrumenta osiguranja plaćanja te isto prosljeđuje VBG na ishođenje potpisa Ugovora i instrumenta osiguranja plaćanja u obliku koji je VBG naznačio u dostavljenom Zahtjevu i iznosu koji je proračunao HOPS.
    U slučaju odabira bankarske garancije kao sredstva osiguranja plaćanja koristiti propisani obrazac bankarske garancije
  • Popunjeni zahtjev sa svim naznačenim prilozima i 4 potpisana primjerka Ugovora o odgovornosti za odstupanje dostavlja se na adresu:
    Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb

Sva komunikacija i upiti vrše se elektroničkim putem ovdje.

 

Za sve kategorije kupaca koji nemaju mogućnost mjerenja i pohranjivanja satnih vrijednosti potrošnje električne energije, u svrhu obračuna energije uravnoteženja koriste se nadomjesne krivulje opterećenja (NKO) HEP Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS-a).

 

Temeljem Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (NN 71/2016 i 112/2016) HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) objavljuje referentne cijene električne energije uravnoteženja koje se koriste za obračun energije uravnoteženja.

Referentne cijene električne energije uravnoteženja dostupne su na internetskim stranicama HROTE-a ovdje.