Prijenos i korištenje kapaciteta

Prijenos dodijeljenog prijenosnog kapaciteta na dražbama koje provodi HOPS:

 

Sudionik dodjele kojemu je dodijeljen prijenosni kapacitet na godišnjim i mjesečnim dražbama može prenijeti dodijeljeni prijenosni kapacitet za korištenje u cijelosti ili djelomično drugom sudioniku dodjele.

 

Najmanji iznos prijenosnog kapaciteta koji se može prenijeti drugom sudioniku dodjele je 1 MW.

 

Rok za prijenos prava korištenja prijenosnog kapaciteta dodijeljenog na godišnjoj i/ili mjesečnoj dražbi na HR – RS je 08:00 sati dva (2) dana prije dana korištenja prijenosnog kapaciteta.

 

Uvjeti korištenja dodijeljenih prijenosnih kapaciteta u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske:

 

 

U skladu s Pravilima o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta od 28. studenog 2016.g.., (dalje u tekstu: Pravila) rokovi nominiranja na granicama sa susjednim operatorima prijenosnih sustava su:

 

Pravila nominiranja prekograničnih prijenosnih kapaciteta za 2019. godinu
Država Opis Dugoročni kapaciteti Kratkoročni kapaciteti Unutardnevni kapaciteti
Business Type A03
Slovenija (ELES) Rezolucija po vremenu / količini *) 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW
Tip kapaciteta (CCT) A04 (G) / A03 (M) A01 (D) A07 (I)
Jedinstvena oznaka ugovora (CAI) dodjeljuje JAO dodjeljuje JAO dodjeljuje ELES
Početak zaprimanja nominacija NAP D-1 9:30 D-1 18:00
Završetak zaprimanja nominacija D-2 17:00 D-1 14:30 h-45 for H
Korekcijski ciklusi D-2 17:00-18:00 D-1 14:30-15:30 NAP
Procedura nominiranja n:m n:m n:m
Mađarska (MAVIR) Rezolucija po vremenu / količini *) 60min / 1MW 60min / 1MW 60min / 1MW
Tip kapaciteta (CCT) A04 (G) / A03(M) A01 (D) A07 (I)
Jedinstvena oznaka ugovora (CAI) dodjeljuje JAO dodjeljuje JAO dodjeljuje JAO
Početak zaprimanja nominacija NAP D-1 09:30 D-1 18:00
Završetak zaprimanja nominacija D-2 17:00 D-1 14:30 H-45 for H
Korekcijski ciklusi D-2 17:00-18:00 D-1 14:30-15:30 NAP
Procedura nominiranja n:m n:m n:m
Bosna i Hercegovina (NOS BIH) Rezolucija po vremenu / količini *) 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW
Tip kapaciteta (CCT) A04 (G) / A03 (M) A01 (D) A07(I)
Jedinstvena oznaka ugovora (CAI) dodjeljuje SEE CAO dodjeljuje SEE CAO dodjeljuje SEE CAO
Početak zaprimanja nominacija NAP D-1 10:00 D-1 18:00
Završetak zaprimanja nominacija D-1 08:00 D-1 14:30 H-60 for H
Korekcijski ciklusi D-1 08:00-08:30 D-1 14:30-15:30 NAP
Procedura nominiranja n:m n:m n:m
Srbija (EMS) Rezolucija po vremenu / količini *) 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW 60 min / 1 MW
Tip kapaciteta (CCT) A04 (G) / A03 (M) A01 (D) A07(I)
Jedinstvena oznaka ugovora (CAI) dodjeljuje JAO dodjeljuje JAO dodjeljuje EMS
Početak zaprimanja nominacija NAP D-1 10:00 D-1 18:00
Završetak zaprimanja nominacija D-1 08:00 D-1 14:30 H-60 for H
Korekcijski ciklusi D-1 08:00-08:30 D-1 14:30-15:30 NAP
Procedura nominiranja n:m n:m n:m **
*) Rezolucija 60 minuta podrazumijeva dostavu 4 jednake 15-minutne vrijednosti, dok kod rezolucije 15 minuta te vrijednosti mogu biti različite. Kako u rezoluciji 1MW tako i u rezoluciji 1kW zahtijeva se dostava vrijednosti na tri decimale.
*)) U jednoj nominaciji unutardnevnog PPK, nositelj prava korištenja obvezan je dodijeljeni PPK iskoristiti u cijelosti, sa jednim partnerom po nominaciji.

Dostavljene planove prekogranične razmjene nije moguće mijenjati po isteku gore naznačenih rokova.